«Лушүнтану дәрістері» жарық көрді. Book named “Lectures on Lu Xun study” recently was published. Hедавно вышло в свет учебнoe пособиe «Лекции по Лусиноведению»

Кітаптар 主要著作 No Comments on «Лушүнтану дәрістері» жарық көрді. Book named “Lectures on Lu Xun study” recently was published. Hедавно вышло в свет учебнoe пособиe «Лекции по Лусиноведению» 69

Lu-Xun

“www.enu.kz” сайтынан

2011 жылы 13 қаңтар күні Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті ректорының бұйрығы бойынша филология факультеті жанынан қытай тілі кафедрасы ашылды.

2011-2012 оқу-жылынан бастап факультет «Шетел филологиясы: қытай тілі» мамандығы бойынша студенттер қабылдамақ. Базалық және практикалық пәндер ЕҰУ жанындағы Конфуцзы институты тарапынан қамтамасыз етілген қытайлық оқу құралдарымен оқытылмақ. Ал таңдау курстарына қажет оқу-құралдарын кафедра ұстаздары жазу үстінде. Сондай оқу құралдарының бірі «Лушүнтану дәрістері» жақында жарық көрді. Баспаға Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ ғылыми кеңесі мен оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. Қытайтанушы ғалым, аудармашы, филология ғылымдарының докторы, қытай тілі кафедрасының меңгерушісі Д.Мәсімханұлының бұл еңбегі тұтастай Лу Шүнтануға арналған. Еңбек екі бөлемнен тұрады. «Лу Шүн және қазіргі зaманғы қытай әдебиеті» деп аталатын алғашқы бөлімде жазушының қазіргі заманғы қытай әдебиетінің қалыптасуы мен дамуына қосқан үлесі мен жазушылық шеберлігі қарастырылған. «Лу Шүннің таңдамалы әңгімелері» деп аталатын екінші бөлімге Д.Мәсімханұлының аудармасымен жазушының бірнеше таңдаулы әңгімелері беріліп отыр.

Кітап жоғары оқу орындарының шығыстану, қытай тілі, аймақтану бөлімінің студенттеріне, қытайтанушы және шетел әдебиетінің мамандарына, ХХ ғасыр басындағы Қытай қоғамы мен мәдениетін, сондай-ақ Лу Шүн шығармашылығын білгісі келетін жалпы оқырманға арналған.

По приказу ректора Евразийского Национального университета имени Л.Н.Гумилева 13 января 2011 года открылась кафедра китайского языка при филологическом факультете. Начиная с 2011-2012 учебного года факультет планирует принять студентов на специальность «Иностранная филология: китайский язык». Базовые и практические предметы будут обучаться при помощи учебных пособий, предоставленных институтом Конфуция. А для элективных курсов преподаватели кафедры готовят учебники. Одно из таких учебных пособий «Лекции по Лусиноведению» недавно вышло в свет. Книга вышла в свет по рекомендации научного совета и учебно-методического совета ЕНУ имени Л.Н.Гумилева.

Данный труд известного ученого-китаеведа, переводчика, доктора филологических наук Д.Масимханулы полностью посвящен Лусиноведению. Труд состоит из двух разделов. В первом разделе под названием «Лу Синь и современная китайская литература» говорится о мастерстве писателя, а также рассматривается его влияние и вклад в становление современной китайской литературы. Второй раздел, который называется «Избранные рассказы Лу Синя» включает несколько известных рассказов писателя в переводе Д.Масимханулы.

Книга предназначена для студентов высших учебных заведений по направлению востоковедение, китайский язык, регионоведение, студентов специальностей китаеведение, иностранная литература, а также для широкой аудитории читателей, которые желают поближе познакомиться с творчеством Лу Синя, культурой и обществом Китая начала ХХ века.

By order of the Rector of the Eurasian National University named after LN Gumilev, January 13, 2011 opened the Chinese Language Department at the Faculty of Philology. Beginning with the 2011-2012 academic year, faculty plans to take students to major in “Foreign philology: Chinese language”. Basic and practical subjects will be taught using the textbooks provided by the Confucius Institute. And for the elective courses teachers of the department is prepared textbooks. One of these books “Lectures on Lu Xun study” recently was published. The book was published, on the recommendation of the Scientific Council and instructional council ENU named after L.N.Gumilyov.

This work of the famous scientist, sinologist, translator, doctor of philology D.Masimkhanuly entirely devoted to the knowledge of Lu Xun. The work consists of two sections. The first section titled “Lu Xun and modern Chinese literature” tells us about the writer’s skill, also his influence and contribution to the formation of modern Chinese literature. The second section, called “Selected stories of Lu Xun” includes few selected stories of the writer translated by D.Masimkhanuly.

The book is intended for students of higher educational institutions in the direction of Oriental Studies, Chinese language, regional studies, students of sinology specialties, foreign literature, as well as for a board audience of readers who wish to get acquainted with the creation of Lu Xun and culture, society, China’s early XX century.

Оқи отырыңыз

Пікір жазу

2014© www.masimkhanuly.kz Авторлық құқық заңмен қорғалады. Сайт материалдарын қолдану үшін сілтеме көрсетуіңіз міндетті.
Сайт жасаушы : Тоқтар Жетпісбай

Back to Top

error: Content is protected !!